T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Kilis Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Kilis Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

KİLİS DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             1) Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

          2) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

          3) Çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

          4) Hastane ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

          5) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

          6) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirmek,

          7) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

          8) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

          9) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

          10) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmektir.

          Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

HASTANEMİZ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ:

1. Başhekim Yardımcısı:Uzm.Dr.Ahmet GÜLER

2. İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: İrfan KÜÇÜKOĞLU

3. Enfeksiyon Uzmanı: Uz.Dr.Gökhan UNUTMAZ

4. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdiresi: Hatice ÖZKAPTAN

5. Kalite Yönetim Direktörü: Fatma YILMAZ

6. Enfeksiyon Hemşiresi: Fadime ÖZFİDAN

7. Enfeksiyon Hemşiresi: Büşra ÇEKİÇ

8. Dahiliye Uzmanı: Uz.Dr.Mahir KELEŞ

9. Eczacı: Ayşegül ALAKABAK

10. Mikrobiyoloji uzmanı: Uz.Dr.Mustafa KULA

11. Çocuk Hastalıkları Uzmanı: Uz.Dr.Saltuk Buğra BÖKE

12. Kalite Bölüm Sorumlusu:Songül ÇEKİÇ

13. Kalite Bölüm Sorumlusu:Sibel CANBAL

14. Kalite Bölüm Sorumlusu: Hatice Gül OKUNAKOL

15.Çevre Sağlığı Teknikeri: Güldeniz AKTAŞ