Enfeksiyon Kontrol Komitesi
15 Kasım 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite Ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Kalite Standartları’nın SEN01 maddesinde Enfeksiyonların önlenmesine yönelik 'Enfeksiyon Kontrol Komitesi' oluşturulmalıdır.

Enfeksiyonların önlenmesine yönelik program, hastanenin sunduğu hizmetleri ve hastane bölümlerini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             1) Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

             2) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

             3) Çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

             4) Hastane ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

             5) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

             6) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirmek,

             7) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

             8) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

             9) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

             10) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmektir.

             Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

HASTANEMİZ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ:

 

Ad Soyad

Ünvan

Komite Görevi

1.      

Uz.Dr.Gökhan UNUTMAZ

Enfeksiyon Uzmanı

Komite Başkanı

2.      

Uz.Dr.Berna BOZBAY

Enfeksiyon Uzmanı

Enfeksiyon Uzmanı

3.      

Uz.Dr.Bugra  YILDIRIM

Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

4.      

Havva YÜKSEK

İdari Mali İşler Müdür Yar.

İdari Mali İşler Müdür Yar.

5.      

Hatice ÖZKAPTAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İdari Yönetici

6.      

Nurgül POLAT

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

7.      

Büşra ÇEKİÇ

Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

8.      

Sevgi DAĞTEKİN

Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

9.        

Uz.Dr. Coşkun YÜKSEK

Dahiliye Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

10.    

Uz.Dr.Ahmet ESKİOCAK

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğun Bakım Sorumlu Hekim

11.    

Hilmi TÜRK

Eczacı

Eczacı

12.    

Merve HİDAYET

Hemşire

El Hijyeni Kordünatörü

13.    

Uz. Dr. Mustafa KULA

Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikrobiyoloji Uzmanı

14.    

Uz. Dr. Derya SALKIN

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

15.    

Mustafa ÖZDEMİR

Hemşire

Bölüm  Sorumlusu

16.    

Selma temuroğlu

Hemşire

Bölüm  Sorumlusu

17.    

Sibel CANBAL

Hemşire

Bölüm  Sorumlusu

18.    

Halime BAŞKAN

Hemşire

Bölüm  Sorumlusu

19.    

Güldeniz AKTAŞ

Çevre Tek.

Çevre Tek.